Home ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 18 đề tài khoa học xuất sắc của học sinh tham dự cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia