Home ĐẢNG, ĐOÀN THỂ ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÁ ĐẾN SỨC KHOẺ