Home Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức nhà trường thực hiện như sau:

Ban giám hiệu Tổ chuyên môn