Họ và Tên:  TRƯƠNG PHÚ VĨNH
Chức vụ: Tổ Trưởng
Điện thoại: 02963.825.345
Họ và Tên:  TRƯƠNG PHÚ VĨNH
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
Điện thoại: 02963.825.345