Họ và Tên:  TRƯƠNG PHÚ VĨNH
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
Điện thoại: 02963.825.345
Email: truongphuv@gmail.com
Phụ trách:
 •  Quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường.
 • Trực tiếp phụ trách về nhân sự, tài chính, thi đua – khen thưởng.  
 • Chủ tịch các Hội đồng khi được thành lập trong nhà trường (theo điều lệ trường học).
 • Quyết định các vấn đề cuối cùng của nhà trường.
Họ và Tên: ĐẶNG VŨ KIỆT
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02963.825.345
Email: dvkiet1982@gmail.com
Phụ trách:
 • Phụ trách các hoạt động về chuyên môn giảng dạy và học tập trong nhà trường.
 • Tham mưu hỗ trợ Hiệu trưởng trong các hoạt động thi đua của giáo viên.
 • Sắp xếp biên chế lớp, phân công giảng dạy trong năm học.
 • Điều hành công tác tuyển sinh 10, thi nghề phổ thông, thi tốt nghiệp.
 • Phối hợp hoạt động với Công Đoàn trường. Phụ trách các tổ: Toán, Văn, Anh, Địa, Văn phòng.
 • Thực hiện các báo cáo về chuyên môn, khảo thí theo yêu cầu.
Họ và Tên: TRƯƠNG MINH THÔNG
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02963.825.345
Email: tmthongqt@gmail.com
Phụ trách:
 • Phụ trách các hoạt động ngoài giờ và cơ sở vật chất trong nhà trường.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động của thư viện và các phòng học bộ môn.
 • Phụ trách chính công tác quản lý nề nếp của học sinh.
 • Phối hợp hoạt động với Đoàn trường, với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Phụ trách các tổ: Thể dục – Quốc phòng & An ninh, Tin học.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên theo lĩnh vực phụ trách. 
Họ và Tên: LÊ THỊ NGỌC HUỆ
Chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02963.825.345
Email: lethingochueqt@gmail.com
Phụ trách:
 • Phụ trách các hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh trong năm học.
 • Sắp thời khóa biểu giảng dạy và học tập.
 • Quản lý các hoạt động thi giáo viên giỏi, phong trào viết sáng kiến, cải tiến, ĐDDH tự làm, thi nghiên cứu KHKT của học sinh. Phụ trách công tác BDTX của giáo viên.
 • Phối hợp hoạt động với bộ phận nữ công của Công đoàn trường. Phụ trách các tổ: Hóa, Lý – KTCN, Sinh – KTNN, Sử – GDCD.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.