Họ và Tên:  NGUYỄN VĂN KHẢI
Chức vụ: Đảng ủy viên – Bí Thư Đoàn TNCSHCM
Điện thoại: 02963.825.345
Email: truongphuv@gmail.com
Phụ trách:
  •  Quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường.
  • Trực tiếp phụ trách về nhân sự, tài chính, thi đua – khen thưởng.  
  • Chủ tịch các Hội đồng khi được thành lập trong nhà trường (theo điều lệ trường học).
  • Quyết định các vấn đề cuối cùng của nhà trường.